Provozní doba tenisového areálu TJ TK

19.4. – 30.6.: pondělí – pátek, neděle 14,00 – 19,00 hod.

1.7.-31.8. pondělí –pátek, neděle 15,00 – 20,00 hod.

                                      sobota   9,00 –  13,00 hod.

1.9.- do závěru sezóny: pondělí – pátek, neděle  14,00 – 19,00 hod.

                                       sobota 9,00 – 13,00 hod.

V případě nutnosti jiné provozní doby je nutná domluva se správcem!!

 

POZOR:

Uvedené časy neplatí v případě konání mistrovských utkání a turnajů. V tomto případě je nutno se informovat u správců areálu. Turnaje a mistrovská utkání jsou zveřejňovány na www.tenislipnik.cz.

Kontakty

E-mail : tenis.lipnik@seznam.cz

Na telefonní čísla správců můžete volat vždy 15min před začátkem provozní doby:

608 160 709 – p. Mikeška

776 776 594 – p. Švarc

Obsazenost kurtů je na stránkách www.tenislipnik.cz

Odhlašování trvalých rezervací do začátku hracího dne na telefonním čísle službu konajícího správce.

 

Tělovýchovná jednota Tenisový klub,z.s., ul.Boženy Němcové 1574,

751 31 Lipník nad Bečvou

 

Stanovená výše poplatků na rok 2022

1 500,- Kč – celoroční hrací za permanentku pro mládež nad 15 let, studující, bez výdělečné činnosti, člen klubu

2 500,- Kč  – celoroční hrací za permanentku, člen klubu

4 500,- Kč  – celoroční permanentka veřejnost ( bez omezení počtu hodin )

1 500,- Kč –  důchodci členský a hrací poplatek, člen klubu

1 000,- Kč – celoroční hrací poplatek mládež do 15-ti let, člen klubu

150,- Kč hodinový poplatek za antukový dvouhra (pro člen TJ TK)

200,- Kč – hodinový poplatek za antukový dvouhra (pro cizí příchozí)

200,- Kč – hodinový poplatek za antukový čtyřhra (pro člen TJ TK)

280,- Kč – hodinový poplatek za antukový čtyřhra (pro cizí příchozí)

400,-Kč/ 2 hodiny pro dvouhru na travnatém dvorci pro členy klubu

600,-Kč/ 2 hodiny pro čtyřhru na travnatém dvorci pro členy klubu

1000,- Kč/ 2 hodiny poplatek za hru na travnatém dvorci dvouhra – veřejnost

1600,- Kč/ 2 hodiny poplatek za hru na tenisovém dvorci čtyřhra – veřejnost

 

Sportovní kluby – poplatek za hru na travnatém kurtu bude stanoven smluvně – dohodou, na základě termínu a délky pronájmu. Pro domluvu kontaktujte předsedu klubu!

1 000,- Kč jednorázový poplatek – zápisné pro nové členy klubu

Penále za neodhlášenou trvalou rezervaci ve stanoveném termínu 100,- Kč.

 

 Komentář:

Hrací hodina včetně úklidu kurtu trvá 60 minut a začíná zpravidla v celou hodinu, čekací doba není. V případě nedostavení se hráčů správce kurt podle zájmu obsadí. Právo na trvalou rezervaci má právo každý člen klubu s předplacenou  permanentkou na jméno a nečlen klubu s celoroční permanentkou v počtu maximálně 2 hodiny týdně.

Volné kurty je možné zamlouvat předem dle individuálních potřeb hráčů a možností obsazenosti kurtů a to buď osobně u správce areálu, nebo elektronicky pomocí rezervačního systému na web stránkách klubu.

             Permanentka platí pouze pro osobu/na polovinu kurtu! V případě, že bude kurt doplněn nečlenem klubu (o dvouhru, nebo čtyř hru) musí nečlen zaplatit poplatek v poměru za kurt viz. hodinové poplatky.

Zrušení rezervované hrací hodiny minimálně 24 hodin předem, nejpozději v daný hrací den do 13,45 hod. ( do počátku hrací doby ) telefonicky !!!

 

Hrací a provozní řád tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, z.s. , ul. Boženy Němcové 1574

I.

Platnost  řádu

 1. Hrací a provozní řád se vztahuje na
 • tenisové dvorce
 • budovu se šatnami a sociálním zařízením, kancelářemi a klubovnami
 • cvičnou odrazovou stěnu
 • plechový sklad
 • restauraci s venkovní terasou, sociálním zařízením restaurace
 • komunikace
 1. Hrací a provozní řád neodporuje stanovám TJ TK a usnesením orgánů TJ TK.
 2. Hrací a provozní řád schvaluje členská schůze TJ TK.

 

II.

Všeobecná ustanovení

 1. Všichni uživatelé areálu TJ TK jsou povinni seznámit se hracím a provozním řádem a dodržovat jej.
 2. Využívání areálu je podmíněno:
 • členstvím v TJ TK a splněním povinností stanovených členskou schůzí
 • zaplacením schválených hodinových hracích poplatků u pověřené osoby
 • předložením platné permanentní vstupenky pověřené osobě
 • uzavřením smlouvy o pronájmu sportovní časti za účelem konání soukromé sportovní akce
 • Areál TJ TK slouží ke sportovní přípravě mládeže a dospělých, k rekreační hře a ke společenskému užívání.
 • K reklamním účelům lze využívat areál jen na základě písemné smlouvy s TJ TK.
 1. V areálu TJ TK ne nutno dodržovat:
 • obecně závazné právní normy a předpisy pro veřejná prostranství a sportovní plochy
 • obecně závazné vyhlášky Města Lipník nad Bečvou
 • ustanovení orgánů TJ TK
 • pokyny správce sportovní časti areálu

 

III.

 Provozní ustanovení – tenisové dvorce a cvičná stěna

 1. Provoz sportovního areálu řídí pověřená osoba – správce.
 2. Hra na tenisových dvorcích se řídí rozpisem obsazenosti, vedených správcem.
 3. Každý zájemce o hru má možnost rezervace tenisového dvorce u správce.
 4. Základní hrací doba na tenisovém dvorci je stanovena 1 hodinu včetně úklidu a začíná vždy v celou hodinu.
 5. Hrací doba je stanovena na základě orgánů TJ TK a musí být vyvěšena v areálu TJ TK.
 6. Provoz tenisových dvorců je pro veřejnost uzavřen po dobu konání mistrovských utkání a turnajů.
 7. Do prostoru tenisových dvorců je zakázáno  vodění psů a zvířat.
 8. V prostoru tenisových dvorců je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.
 9. Uživatel sportovní části areálu TJ TK je povinen
 • respektovat rozpis obsazenosti tenisových dvorců v případě, kdy nemářádně zajištěnou rezervaci u správc
 • od 16 hodin má přednost při obsazování dvorců dospělý hráč před mládeží
 • respektovat pokyny správce v případě, kdy tenisový dvorec je vlivem povětrnostních vlivů nezpůsobilý ke hře
 • používat vhodnou tenisovou obuv a úbor ( šortky a triko ), v případě porušení bude uživatel z prostoru tenisových dvorců po upozornění vykázán
 • dbát osobní bezpečnosti při hře a bezpečnosti hráčů na sousedních tenisových dvorcích
 • dodržovat zásady vhodného společenského jednání

 

IV.

Provozní stanovení – přilehlé pozemky a komunikace

 1. Přilehlé travnaté plochy a komunikace lze využívat pouze na základě dohody s TJ TK.
 2. Na přilehlých travnatých plochách a komunikaci je zákaz:
 • volného pohybu psů a zvířat.
 • vjezdu motorových vozidel mimo příjezdovou komunikaci v době zajištění zásobování
 • parkování motorových vozidel mimo stanovená místa
 • ukládání   jakýchkoliv materiálů a odpadů

V.

Provozní ustanovení – šatny a sociální zařízení

 1. Šatny, zařízení šaten a sociální zařízení areálu TJ TK může použít každý uživatel sportovního areálu.
 2. Dlouhodobé využití zařízení šaten ( skříňky ) je nutno dohodnout se správcem, pro krátkodobé využití po dobu hry je možná bezplatná výpůjčka visacího zámku.
 3. Za odložené věci a cennosti nenese odpovědnost TJ TK.
 4. V prostorách šaten a sociálního zařízení je každý povinen dodržovat čistotu a dbát osobní bezpečnosti.
 5. Prostor restaurace pokud je pronajat na základě nájemní smlouvy se řídí jejím provozním řádem a otevírací dobou.

 

VII.

Závěrečné ustanovení

 1. Hrací a provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu TJ TK.
 2. V případě porušení hracího a provozního řádu bude uživatel areálu TJ TK upozorněn a nevhodnost svého jednání.
 3. V případě opakovaného porušování hracího a provozního řádu může být osoba vykázána případně jí zabráněn vstup do zařízení areálu TJ TK.

Schváleno orgány TJ TK dne: 1.4.2022

Zásady trvalé rezervace a obsazování tenisových dvorců

tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, z.s. ul. Boženy Němcové 1574

 

 1. Na trvalou rezervaci tenisových dvorců mají nárok členové klubu a držitelé zakoupených permanentek pro daný rok ( vč. sponzorů klubu ) v počtumaximálně 2 hodiny týdně. Tím není omezeno další obsazení dvorců v případě, že jsou volné, avšak ne jako trvalá rezervace a nebo jen v případě volné kapacity.
 2. Pořadí při objednávání trvalých rezervací:
  1. členové spolku, kteří mají zaplaceny členské poplatky, příspěvky na správu a údržbu klubu a hrací poplatky
  2. držitelé permanentek včetně sponzorů klubu
 1. Pořadí při objednávání hodinového obsazení dvorců:

–         členové klubu, kteří mají zaplaceny členské poplatky a příspěvky

–         ostatní zájemci

 1. Hrací doba započíná zpravidla v celou hodinu. Pokud tenisový dvorec nebude v dohodnutý čas obsazen může správce areálu v případě zájmu jiných hráčů dvorec ihned obsadit(tím se zrušuje čekací doba ) a zájemci bude přidělen náhradní dvorec podle možností a obsazenosti v daný den.
 2. Před zahájením hry se musí hráči ohlásit u správce areálu.V případě , že je hrací doba placená musí hráč zaplatit dle platného ceníku před započetím hry!
 3. O obsazení tenisových dvorců rozhoduje správce podle možností a obsazenosti areálu, který rovněž dbá na dodržování Provozního řádu areálu a společenských pravidel.
 4. Objednanou trvalou rezervaci je povinen hráč odhlásit nejpozději v daný den do 13,30 hodin. Při nesplnění podmínky zaplatí penalizaci ve výši 100,-Kč (dle usnesení ČS), při dvojím porušení mu bude trvalá rezervace zrušena.

 

.

Schváleno orgány TJ TK dne 1.4.2022

Bc. Kristýna Černocká, DiS.

předseda klubu

 

 

Pravidla pro hru na travnatém tenisovém dvorci tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, z.s., ul. Boženy Němcové 1574

 1. Hra na travnatém dvorci nepodléhá celoročním členským poplatkům a permanentkám vydávaných TJ TK pro danou sezónu.
 1. Hra je možná na objednávku u pověřené osoby (správce areálu) po předchozí úpravě dvorce a pouze v době vhodných povětrnostních podmínek ve stanovených hracích dnech. V případě, že v daný sjednaný den nebude hra možná má hráč přednostní nárok na výběr dalšího termínu hry.
 1. Hra trvá maximálně 2 hodiny (max.3 sady).
 1. Vstup na travnatý tenisový dvorec je možný ve vhodné tenisové obuvi a pouze a zásadně v bílém tenisovém úboru. Jiná barevná kombinace není přípustná a hra nebude umožněna.
 1. Poplatek za užití travnatého dvorce stanovují orgány TJ TK.
 1. Těmito pravidly nejsou dotčeny zásady Hracího a provozního řádu, platného pro areál TJ TK Lipník nad Bečvou, ul. Boženy Němcové 1574

 

 

 

Schváleno orgány TJ TK dne: 1.4.2022

 

Bc. Kristýna Černocká, DiS

předseda klubu